Salles, F. F., & Lugo-Ortiz, C. R. (2002). Primeiro registro do gĂȘnero Harpagobaetis Mol (Ephemeroptera: Baetidae) para o Brasil. Lundiana: International Journal of Biodiversity, 3(2), 155. https://doi.org/10.35699/2675-5327.2002.21810