Salles, Frederico F., e Carlos R. Lugo-Ortiz. 2002. “Primeiro Registro Do Gênero Harpagobaetis Mol (Ephemeroptera: Baetidae) Para O Brasil”. Lundiana: International Journal of Biodiversity 3 (2):155. https://doi.org/10.35699/2675-5327.2002.21810.