(1)
Pait, H. Dona Carlota. Arq. Maaravi 2022, 16, 157-159.