[1]
Carolli, F.P. 2010. O fragmento de Galo. Nuntius Antiquus. 5, (jun. 2010), 1–19. DOI:https://doi.org/10.17851/1983-3636.5. 1-19.