Carolli, F. P. (2010). O fragmento de Galo. Nuntius Antiquus, 5, 1–19. https://doi.org/10.17851/1983-3636.5.1-19