Carolli, Fábio Paifer. 2010. “O Fragmento De Galo”. Nuntius Antiquus 5 (junho):1-19. https://doi.org/10.17851/1983-3636.5. 1-19.