Carolli, F. P. (2010) “O fragmento de Galo”, Nuntius Antiquus, 5, p. 1–19. doi: 10.17851/1983-3636.5. 1-19.