v. 3 n. 1 (2016): v. 3, n. 1, jan./abr. 2016 | Dossiê Lazer e Cultura